Discover Peru
  ·
  ·
   
 
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
   
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
   
  ·
  ·
  ·
     
   
   
     
 
Yagua Tribe - Iquitos  (Photos © Jorge Mazzotti)

Our gratitude to Paseos Amazonicos that allowed us to obtain these photos
 
Paseos Amazonicos Peruvian Tour Operator